3/1/2021

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 1 มีนาคม 2564

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้กองทุนเปิด
รอบระยะเวล​​าบัญชี
เงินปันผลต่อหน่วย(บ​าท)
วันจ่ายเงินปันผล
เค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KDLTF-C(L))

1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


0.49

​​​ 

 

 

 

 15 มีนาคม​​ 2564​ ​


เค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KDLTF-A(D))

1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


0.28​

เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K20SLTF-C(L))

1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564​


0.13
เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K20SLTF-A(D))

1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564       


0.36
เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K70LTF-C(L))

​      1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


0.31
เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))

​   1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564    


0.28
เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KGLTF-C(L))
1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564       


0.56
​เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KGLTF-A(D))
​1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

0.24​


                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:
 ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไ​​ทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564​ 


Yes
3/1/2021