2/28/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565​

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด        รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)          วันจ่ายเงินปันผล
เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KGLTF-C(L))

1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

0.24
14 มีนาคม 2565​

เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KGLTF-A(D))
1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

0.28

14 มีนาคม 2565
​เค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KDLTF-C(L))
​1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
0.17​14 มีนาคม 2565​
​เค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KDLTF-A(D)) 
​1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
0.18​14 มีนาคม 2565​
​เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K70LTF-C(L))
​1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
0.12​14 มีนาคม 2565​
​เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D)) 
​ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
​0.09
 14 มีนาคม 2565​
​เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K20SLTF-C(L)) 
​1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 0.19​​14 มีนาคม 2565
​เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K20SLTF-A(D)) 
​ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
0.18​ 14 มีนาคม 2565​
​​เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (K-STAR-I(D)) 

​ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1.50​ 14 มีนาคม 2565​

 

            จึ​งเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 28​ กุมภาพันธ์ 2565

​​

Yes
2/28/2022