5/31/2022

​​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 31 พฤษภาคม 2565​

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้กองทุนเปิด        รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)          วันจ่ายเงินปันผล
เค ซีเล็คท์ หุ้นทุน (K-SELECT)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

0.22

14 มิถุนายน 2565


            จึ​งเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 31​ พฤษภาคม 2565
Yes
5/31/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market