8/31/2021

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 สิงหาคม 2564

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  เวลา 8.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

              กองทุนเปิด         รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)         วันจ่ายเงินปันผล
เค Property Infra Flexible (K-PROPI)
​1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
0.20
14 กันยายน 2564​​​​​​         
​    
       
​         
​      
​        
        
​       
เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K70LTF-C(L))
  

     ​​​​​​1 กันยายน 2563 ถึงวันที่   31 สิงห​าคม 2564
0.37​
​เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D)) 
0.10 
เค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KDLTF-C(L))
0.21
เค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KDLTF-A(D)) 
0.11
เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KGLTF-C(L))
0.13
เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KGLTF-A(D)) 
0.11
​เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K20SLTF-C(L))
0.17 

 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                              ​ประกาศ  ณ วันที่  31 สิงหาคม 2564Yes
8/31/2021