2/2/2021

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้กองทุนเปิด
รอบระยะเวล​​าบัญชี
เงินปันผลต่อหน่วย(บ​าท)
วันจ่ายเงินปันผล

เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO​​)

1 พฤษภาคม 2563  ถึง

 31 มกราคม 2564


0.20

​​​ 

 

 

 

 15 กุมภาพันธ์ 2564​ ​


เค อินเดีย หุ้นทุน​​ (K-INDIA)

1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง

31 มกราคม 2564

 0.30

เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล​​​ (​K-USA-A(D))

1 พฤษภาคม 2563 ถึง

31 มกราคม 2564​​


0.50
​เค ยูโรเปียน หุ้นทุน​ (K-EUROPE)

        1 สิงหาคม 2563 ถึง

31 มกราคม 2564​​0.2
0
เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA​)

​       ​1 พฤศจิกายน 2563 ถึง

31 มกราคม 2564​​0.2
0​​​
เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH​)

​        1 พฤศจิกายน 2563 ถึง

31 มกราคม 2564​​0.20​
​​เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged K-GHEALTH(UH)​)
​        1 พฤศจิกายน 2563 ถึง

31 มกราคม 2564​​


0.20


                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:
 ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไ​​ทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564​ 


Yes
2/2/2021