6/2/2021

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) XD วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 มิถุนายน​ 2564​ เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย(บาท)วันจ่ายเงินปันผล
​เค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) 
​1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
0.30​​​​​​ 14 มิถุนายน 2564 ​ ​ ​ ​
เค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)

 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


0.20
​เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))

​1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

0.30​
เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) 

​1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

0.15​
​เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) 

​1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

0.20​
​เค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-CHINA-A(D)) 

​1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

0.20​

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด​

2 มิถุนายน  2564


Yes
6/2/2021