11/1/2019

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

​​          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณา จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา 8.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย(บาท)วันจ่ายเงินปันผล
เค อินเดีย หุ้นทุน
(K-INDIA)

1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
31 ตุลาคม 2562

0.20
14 พฤศจิกายน 2562
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)

1 พฤษภาคม 2562 ถึง
31 ตุลาคม 2562

0.20​14 พฤศจิกายน 2562
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล    (K-USA-A(D))1 พฤษภาคม 2562 ถึง
31 ตุลาคม 2562
0.20​14 พฤศจิกายน 2562
เค ยูโรเปียน หุ้นทุน
(K-EUROPE)

1 สิงหาคม 2562 ถึง
31 ตุลาคม 2562

0.20​14 พฤศจิกายน 2562

เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน
(K-GPROP)

1 สิงหาคม 2562 ถึง
31 ตุลาคม 2562
0.20​14 พฤศจิกายน 2562

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
(K-GHEALTH)

1พฤศจิกายน 2561 ถึง
31 ตุลาคม 2562

0.20​14 พฤศจิกายน 2562​​

 

​​          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
Yes
11/1/2019