3/3/2020

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) XD วันที่ 2 มีนาคม 2563

                      ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ 

กองทุน​เปิดรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย (บาท)วันจ่ายเงินปันผล
เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)​)

1 มีนาคม 2562 - 
29 กุมภาพันธ์ 2563

0.35

13 มีนาคม 2563

 

เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน​ (K-GINFRA​​)​​1 มีนาคม 2562 - 
29 กุมภาพันธ์ 2563

0.20
​13 มีนาคม 2563


                      ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

    

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

   ประกาศ  ณ วันที่  3 มีนาคม 2563​​Yes
3/3/2020