12/2/2020

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GLOBE, K-GINCOME-SSF, K-AGRI)

​​​​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)


​1 มิถุนายน 2563 ถึง
30 พฤศจิกายน 2563
ไม่จ่ายเงินปันผล​
​ ​

​เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
(K-GINCOME-SSF)

เค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)

 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563


Yes
12/2/2020