10/2/2019

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GB, K-JP)

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค โกลบอล บอนด์
(K-GB)

1 เมษายน 2562 ถึง
30 กันยายน 2562

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน
(K-JP)

1 กรกฎาคม 2562 ถึง
30 กันยายน 2562

​ไม่จ่ายเงินปันผล​​

 

         ​ ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด​

                                                                             ประกาศ  ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562​
          ​Yes
10/2/2019