6/4/2019

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

​                  ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)

1 มิถุนายน 2561 ถึง
31 พฤษภาคม 2562

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)1 มิถุนายน 2561 ถึง
31 พฤษภาคม 2562
ไม่จ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)1 มิถุนายน 2561 ถึง
31 พฤษภาคม 2562
ไม่จ่​ายเงินปันผล
เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน
(K-GINFRA)

1 มีนาคม 2562 ถึง
31 พฤษภาคม 2562

ไม่จ่ายเงินปันผล
​เค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA)

1 กันยาย​น 2561ถึง
31 พฤษภาคม 2562

ไม่จ่ายเงินปันผ​ล

 

​         ​         จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 6733888 โทรสาร 02 6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

  ประกาศ​  ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

Yes
6/4/2019