9/5/2019

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-CHINA, K-AFIXED)

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA)

1 กันยายน 2561 ถึง
31 สิงหาคม 2562

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค ตราสารหนี้เอเชีย (K-AFIXED)

1 มีนาคม 2562 ถึง
31 สิงหาคม 2562

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 673 3888 โทรสาร 02 673 3988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                                       ประกาศ  ณ วันที่ 5 กันยายน 2562Yes
9/5/2019