5/5/2021

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) XD วันที่ 30 เมษายน 2564

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้
กองทุนเปิด
รอบระยะเวล​​าบัญชี
เงินปันผลต่อหน่วย(บ​าท)
วันจ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)
1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

0.20

​​​ 

 

 

 

​​14 พฤษภาคม 2564

​ ​


เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D))​

1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564​

0.50​

เค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K-EUROPE)​

1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564​​

0.25​
​เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)

​1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

0.20​
​เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH)​

​1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564​

0.20​
​เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH))

​1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

0.20​
​​เค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)


​1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564​

0.20​

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไ​​ทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564​ 


Yes
5/5/2021