12/1/2021

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) XD 30 พฤศจิกายน 2564

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด        รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)          วันจ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)

​1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


0.30

14 ธันวาคม 2564
​เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))

​1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


0.40​

14 ธันวาคม 2564​

 

            จึ​งเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1​ ธันวาคม 2564Yes
12/1/2021