6/4/2021

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-AGRI​

            ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

                      กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)

1 มิถุนายน 2563 ถึง

31 พฤษภาคม 2564

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 6733888 โทรสาร 02 6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                         ประกาศ  ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564


Yes
6/4/2021