8/2/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GHEALTH(UH) XD 1 สิงหาคม 2565

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้กองทุนเปิด        รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)          วันจ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH))

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

0.20

 11 สิงหาคม 2565


            จึ​งเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565


Yes
8/2/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market