11/1/2019

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GHEALTH (UH), K-ASIA)

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชี​มติการพิจารณา​
เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged  
(K-GHEALTH (UH))

1 พฤศจิกายน 2561 ถึง
31 ตุลาคม 2562

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
(K-ASIA)
1 พฤศจิกายน 2561 ถึง
31 ตุลาคม 2562
ไม่จ่ายเงินปันผล

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                                 ประกาศ  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562Yes
11/1/2019