11/1/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GHEALTH(UH) XD 31 ตุลาคม 2565 

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ​ เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้กองทุนเปิด        รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)          วันจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH))

 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

0.20

14 พฤศจิกายน 2565


            จึ​งเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ พฤศจิกายน 2565Yes
11/1/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market