1/7/2020

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-JP)

​​​​​

           

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่             ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08:00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชี​เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)​วันจ่ายเงินปันผล
เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน  (K-JP)

1 กรกฎาคม 2562 ถึง

  31 ธันวาคม 2562

0.20
14 มกราคม 2563

 

           ​  จึงเรียนมาเพื่อทราบ   หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และ​​บริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 7 มกราคม 2563

 

 

 


Yes
1/7/2020