11/30/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-SELECT​ XD 30 พฤศจิกายน 2565

           ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ​ เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้กองทุนเปิด        รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)          วันจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน(K-SELECT)

 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

0.10

14 ธันวาคม 2565


            จึ​งเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ​
Yes
11/30/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market