1/4/2022

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

​            ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณา จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.00. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิด​รอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย(บาท)วันจ่ายเงินปันผล
เค หุ้นทุน (K-EQUITY)

1 กรกฎาคม 2564 ถึง

  31 ธันวาคม 2564

0.43
14 มกราคม 2565

เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GOLD-A(D))

1 กรกฎาคม 2564 ถึง

  31 ธันวาคม 2564​


0.20
14 มกราคม 2565

เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ

 (K-SUPSTAR​-SSFX)

1 เมษายน 2564 ถึง

  31 ธันวาคม 2564

0.25
​​14 ม​กราคม 2565


        จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 4 มกราคม 2565​Yes
1/4/2022