12/1/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 พฤศจิกายน 2565

       ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​​วันจ่ายเงินปันผล

          กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) 

1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 0.30
14 ธันวาคม 2565
    กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) 

1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

​0.20
14 ธันวาคม 2565

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

​​​

Yes
12/1/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market