7/1/2021

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

              ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชี                  มติการพิจารณา

เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

(KSDLTF)

1 กรกฎาคม 2563 ถึง

30 มิถุนายน 2564

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค หุ้นทุน (K-EQUITY)

1 กรกฎาคม 2563 ถึง

30 มิถุนายน 2564


ไม่จ่ายเงินปันผล

เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GOLD-A(D))

1 กรกฎาคม 2563 ถึง

30 มิถุนายน 2564​


ไม่จ่ายเงินปันผล
เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX)

1 เมษายน 2564 ถึง

30 มิถุนายน 2564

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                         ​  ประกาศ  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564


Yes
7/1/2021