8/31/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม​​

 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​​วันจ่ายเงินปันผล

           กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KGLTF-C(L)) 

1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 0.15 
14 กันยายน 2565​
           กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KGLTF-A(D)) 

1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565​

​ 0.10 
14 กันยายน 2565​
​กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KDLTF-C(L)) 
1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
 0.24 
14 กันยายน 2565​
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KDLTF-A(D)) ​
1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
0.24 ​14 กันยายน 2565​
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K70LTF-C(L)) ​
​1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565​
0.16​14 กันยายน 2565​

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

 


Yes
8/31/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market