12/1/2023

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม


ABFTH XD_13122566​​

​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (XD Date) โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เวลา 08.00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี​

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

ดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

(ABFTH)

1 ธันวาคม 2565 ถึง

30 พฤศจิกายน 2566

12.00

27 ธันวาคม 2566

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center       โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 


Yes
12/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market