5/3/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 2 พฤษภาคม 2566

 ​       ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​วันจ่าย

 เค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EUROPE-A(D)) 

1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566​

0.20
​ 15 พฤษภาคม 2566
เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH)) 
​1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
0.20
15 พฤษภาคม 2566

 

​          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดก​​​ารกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566


Yes
5/3/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market