6/30/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EQUITY K-GOLD-A(D) KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX XD 30 มิถุนายน 2566​​​

​​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้​


​กองทุนเปิดรอบระยะเวลา​บัญชีมติการพิจารณา
เค หุ้นทุน (K-EQUITY)


​1 กรกฎาคม 2565 ถึง

30 มิถุนายน 2566

​​​​ไม่จ่ายเงินปันผล ​


เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (KSDLTF)
เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D))

เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX)

1 เมษายน 2566 ถึง

30 มิถุนายน 2566

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

 ​


Yes
6/30/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market