3/4/2024

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

K-GA-A(D) K-USXNDQ-A(D)

XD 29 กุมภาพันธ์ 2567​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด​

รอบระยะเวลาบั​ญชี

เงินปันผลต่อ​หน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GA-A(D))

1 มิถุนายน 2566 ถึง

29 กุมภาพันธ์ 256​7

0.20

14 มีนาคม 2567​​


เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-USXNDQ-A(D))

1 มีนาคม 2566 ถึง​

29 กุมภาพันธ์ 2567

0.50​

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567​


Yes
3/4/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market