8/3/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-USA-A(D), K-EUSAGE_XD31072566​

​​​​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-USA-A(D))

1 พฤษภาคม 2566 ถึง

31 กรกฎาคม 2566

0.20

15 สิงหาคม 2566

​​

เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

(K-EUSAGE)

1 สิงหาคม 2565 ถึง

31 กรกฎาคม 2566

0.20

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566​


Yes
8/3/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market