2/5/2024

​​​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

​​​

K-USA-A(D)​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด​

รอบระยะเวลาบัญชี

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-USA-A(D))

1 พฤษภาคม 2566 ถึง

31 มกราคม 2567

0.20​​

14 กุมภาพันธ์ 2567

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567​


Yes
2/5/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market