11/2/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-USA-A(D)_XD_31102566​​​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-USA-A(D))

1 พฤษภาคม 2566 ถึง

31 ตุลาคม 2566

0.20​

14 พฤศจิกายน 2566

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566​


Yes
11/2/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market