3/1/2024

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

K70LTF-C(L) KGLTF-C(L)

XD 29 กุมภาพันธ์ 2567​​

​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย (บาท)วันจ่ายเงินปันผล
เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K70LTF-C(L))

1 กันยายน 2566 ถึง

29 กุมภาพันธ์ 256​7

0.10

14 มีนาคม 2567​

เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KGLTF-C(L))​ 0.14​

                ​

               ​จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center  โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567


Yes
3/1/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market