5/22/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลและลดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KPNPF, MJLF, CTARAF_XD 31 พฤษภาคม 2566​​​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลและ/หรือเงินลดทุนจดทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (XD Date) โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลและ/หรือเงินลดทุนจดทะเบียน เวลา 08.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนรวมรอบระยะเวล​าบัญชี

เงินปันผลต่อหน่วย

(บาท)

เงินลดทุนต่อหน่วย

(บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

และเงินลดทุน

อสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

(KPNPF)
​1 มกราคม 2566 ถึง

31 มีนาคม 2566-
0.0200

​16 มิถุนายน 2566 ​​

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

(MJLF)

0.1270
-

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

(CTARAF)

-
0.1300


       

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา 

                                                                                                                                       

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ​​กองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566​


Yes
5/22/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market