3/31/2021

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 31 มีนาคม 2564​

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้




กองทุนเปิด
รอบระยะเวล​​าบัญชี
เงินปันผลต่อหน่วย(บ​าท)
วันจ่ายเงินปันผล

เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ​

 
14 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564​​


​0.4​0


16 เมษายน 2564

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไ​​ทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564​ 



Yes
3/31/2021