6/1/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผล ABFTH XD 13 มิถุนายน 2566

      ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่15 มิถุนายน 2566  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กอ​งทุนเปิด​รอบระยะเวลาบัญ​ชีมติการพิจารณา​​วันจ่าย

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทย  เอบีเอฟ (ABFTH)

1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

13.00 

26 มิถุนายน 2566​

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา  

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดก​ารกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566Yes
6/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market