2/1/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 มกราคม 2566

     ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​วันจ่าย

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH)) 

​1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566


0.20


 
14 กุมภาพันธ์ 2566​
​กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)
​1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
                   ​0.20​14 กุมภาพันธ์ 2566​

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566​


Yes
2/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market