2/28/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 28 กุมภาพันธ์ 2566


 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​วันจ่าย

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KDLTF-C(L)) 

1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

0.12


 14 มีนาคม 2566
​ กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล- C ชนิด LTF (KGLTF-C(L))
1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
                   0.11
14 มีนาคม 2566​
กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KGLTF-A(D))​
1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566​​0.13
14 มีนาคม 2566​
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล- C ชนิด LTF (K70LTF -C(L))​
1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566​0.11​​14 มีนาคม 2566
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล- A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF - A(D))​
1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566​0.11​14 มีนาคม 2566​

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566


Yes
2/28/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market