6/1/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 พฤษภาคม 2566

        ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​วันจ่าย

 เค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)

1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

0.20
​ 14 มิถุนายน 2566
เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))
1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
​0.30
14 มิถุนายน 2566

 

​          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดก​​​ารกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
Yes
6/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market