8/2/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 กรกฎาคม 2566

​​

             ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​วันจ่าย

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH)) 

1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

0.20
​15 สิงหาคม 2566
เค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) 
1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
​0.30
15 สิงหาคม 2566
เค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EUROPE-A(D))​
1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566​​0.50
15 สิงหาคม 2566
เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA) ​
1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566​0.20 ​15 สิงหาคม 2566

 

​          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดก​​​ารกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2566​


Yes
8/2/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market