9/1/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-USXNDQ-A(D),K-GA-A(D) XD 31 สิงหาคม 2566​


                     ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) 

1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

0.40 


14 กันยายน 2566

​​

 เค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GA-A(D)) 

1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566


0.20​

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566​​


Yes
9/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market