4/22/2022

ประกาศลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท​​
          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้​

 
รายชื่อกองทุนชื่อย่อ
ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน
(% ของมูลค่าซื้อขาย)


เดิมให​ม่
1
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้K-CCTV
1.50
1.00
2
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
K-CHANGE-A(A)
1.50
1.00
3
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHINA-A(A)1.50
1.00
4
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-CHINA-A(D)
1.50
1.00
5
กองทุนเปิดเค Climate TransitionK-CLIMATE1.50
1.00
6
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่าK-GINCOME-A(A)1.50
1.00
7
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติK-GINCOME-A(R)1.50
1.00
8​
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนK-VIETNAM​
1.50
1.00​


          ​​
ทั้งนี้ การปรับลดค่าธรรมเนียมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2565

          ​​หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565
Yes
4/22/2022