5/14/2024

​​​​​​​

ประกาศ

ปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า            (K-GOLD-A(A)) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุน และมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำของชนิดหน่วยล​งทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้


เดิมใหม่
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท
ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ50 บาท
ไม่กำหนด

​​โดยการปรับลดดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับบริการ K-Saving Plan และบริการสร้างแผนการลงทุน (ในแอปพลิเคชั่น K-My Funds และระบบ K-Cyber Invest) ยังคงมูลค่าขั้นต่าของการซื้อที่ 500 บาท

​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

Yes
5/14/2024
7!อื่นๆ!Other Announcement!market