3/8/2021


ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ออกจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSFX) ภายใต้การจัดการของบริษัทไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSFX) ของบริษัทจัดการอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมเดิมใหม่
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทจัดการอื่น1.50%
1.00%

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 8​ มีนาคม 2564

Yes
3/8/2021