5/31/2022

​ประกาศขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท จำนวน 8 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการจะขยายระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


​ร​ายชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน 
(% ของมูลค่าซื้อขาย)
​เดิม
​ใหม่
​1.
​กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
​K-CCTV​
​1.50
​1.00​
​2.
​กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
​K-CHANGE-A(A)
1.50​
1.00​
​3.
​กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
​K-CHINA-A(A)
​1.50
​1.00
​4.
​กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
​K-CHINA-A(D)
​1.50
​1.00
​5.
​กองทุนเปิดเค Climate Transition
​K-CLIMATE
​1.50
​1.00
​6.​
​กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
​K-GINCOME-A(A)
​1.50
​1.00
​7.
​กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
​K-GINCOME-A(R)
​1.50
​1.00
​8.
​กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
​K-VIETNAM​
​1.50
​1.00


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 หรือ e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                                               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม​ 2565


Yes
5/31/2022