5/30/2022

ประกาศขยายระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ และ
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะขยายระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-FIXED-Z) และกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-CBOND-Z) จากเดิมถึงเวลา 15.30 น. เป็นถึงเวลา 16.00 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 หรือ e-mail : ka.customer@kasikornasset.com 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

Yes
5/30/2022