8/3/2021

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม FIF XD 2 สิงหาคม 2564

​​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564  เวลา 8.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

              กองทุนเปิด         รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)         วันจ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)

1 พฤษภาคม 2564 ถึง

31 กรกฎาคม 2564

0.20          13 สิงหาคม 2564
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล    (K-USA-A(D))

1 พฤษภาคม 2564 ถึง

31 กรกฎาคม 2564


                    0.40​          13 สิงหาคม 2564

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

 (K-GHEALTH)

1 พฤศจิกายน 2563 ถึง

31 กรกฎาคม 2564

                    0.20         ​13 สิงหาคม 2564
เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged  (K-GHEALTH (UH))

1 พฤศจิกายน 2563 ถึง

31 กรกฎาคม 2564


                    0.20​         13 สิงหาคม 2564
เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)

1 พฤศจิกายน 2563 ถึง

31 กรกฎาคม 2564


                     0.20​         13 สิงหาคม 2564
เค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K-EUROPE)

1 สิงหาคม 2563 ถึง

31 กรกฎาคม 2564

                     0.30​          13 สิงหาคม 2564
เค โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GPROP-A(D))

1 สิงหาคม 2563 ถึง

31 กรกฎาคม 2564


                     0.70          ​13 สิงหาคม 2564
เค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)

1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง

31 กรกฎาคม 2564

                     0.20​          13 สิงหาคม 2564

 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                              ​ประกาศ  ณ วันที่  3 สิงหาคม 2564

 


Yes
8/3/2021