2/1/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม FIF


           ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด        รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)           วันจ่ายเงินปันผล

เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-USA-A(D))

1 พฤษภาคม 2564 ถึง

31 มกราคม 2565

0.20
14 กุมภาพันธ์ 2565
เค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)

1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง

31 มกราคม 2565

                    ​0.20
​14 กุมภาพันธ์ 2565
เค ยูโรเปียน หุ้นทุน
(K-EUROPE)

1 สิงหาคม 2564 ถึง

31 มกราคม 2565

                    ​0.20
​14 กุมภาพันธ์ 2565

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

(K-GHEALTH(UH))

1 พฤศจิกายน 2564 ถึง

31 มกราคม 2565

​                    0.20
​14 กุมภาพันธ์ 2565​

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


Yes
2/1/2022