4/19/2024

​ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 5 กองทุน​​

​          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุนจำนวน 5 กองทุน ดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดเค ALL-BASIC (K-ALLBASIC)

2. กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GA-A(A)) 

3. กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GA-A(D))

4. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) 

5. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) 

         สำหรับรายการซื้อและหรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้


กองทุ​น

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)​

เดิมใหม่
K-ALLBASIC​
0.50%​
ยกเว้น
K-GA-A(A)
K-GA-A(D)
K-GINCOME-A(A)
K-GINCOME-A(R)
1.50%
    ​ ยอดซื้อหน่วยลงทุนต่อรายการ
     - น้อยกว่า 50​0,000 บาท : 1.50%
     - ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป : ยกเว้น

 

   ท่านสามารถขอทราบรายละ​เอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

​​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2567​Yes
4/19/2024
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market