9/28/2023

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน

​​​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุนจำนวน 3 กองทุน ดังต่อไปนี้
1. กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) 
2. กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) 
3. กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GB-A(D))

สำหรับรายการซื้อและหรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยอดซื้อหน่วยลง​ทุน
ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลง​​​ทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)

เดิมใหม่
น้อยกว่า 500,000 บาท0.50%0.50%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป0.50%0.25%

​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

​​​

Yes
9/28/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market