9/2/2022

ประกาศแจ้งค่าธรรมเนียม

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B (K-AB22B) ดังนี้

ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

(รวม vat 7%)

ค่าธรรมเนียมการจัดการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์0.0214% ต่อปี

                                                                                                                         

       ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประก​าศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

Yes
9/2/2022
7!อื่นๆ!Other Announcement!market